♥๑๑۩۞۩๑๑♥___FC BIGBANG HP___♥๑๑۩۞۩๑๑♥
Welcome to the Fantastic World!!!
Let's join with us, FC BIGBANG HP!!!
♥๑๑۩۞۩๑๑♥___FC BIGBANG HP___♥๑๑۩۞۩๑๑♥
Hẹn gặp các bạn tại Facebook của FC BIGBANG HẢI PHÒNG nhé :D www.facebook.com/pages/Fc-Big-Bang-Hải-Phòng

Latest topics

» [13.02.2010][INFO]Danh sách chính thức các VIPz của FC BIGBANG
by trang heo Tue 21 May 2013 - 20:59

» HÃY XEM TÊN TIẾNG HÀN CỦA BẠN LÀ GÌ??VÀ KIẾP TRƯỚC BẠN ĂN Ở RA SAO HA..
by bigbang09_love Mon 18 Mar 2013 - 13:13

» Ai có nhu cầu mua Stick Bút( Gậy cổ vũ của BB)
by BigBang_5ting Sat 28 Jul 2012 - 12:50

» HOT: tuyển dancer và singer
by perry_choo Sat 28 Jul 2012 - 11:00

» Haha,cuối cùg cũng tìm ra cái 4rum
by perry_choo Sat 28 Jul 2012 - 10:55

» [28.04.2010][Pics] Những bức ảnh hậu trường Electric Love Tour chưa từng được thấy
by TillỂU tlllHlllư Wed 13 Jun 2012 - 18:33

» [Vid] Blue-Alive come back!
by hoangank_boyhpv Tue 3 Apr 2012 - 13:05

» bigbang sẽ tổ chức concert big show vào tháng 2
by vip_vivian Sat 31 Mar 2012 - 12:54

» [Động tám] Buôn dưa lê - Bán dưa chuột
by Mũn Thu 16 Feb 2012 - 18:37

» Hình ảnh buổi World Premier &Trang web chính thức của GD và TOP
by li0njutop Sat 28 Jan 2012 - 15:35

» Đơn xin làm admin
by perry_hp90 Thu 26 Jan 2012 - 22:11

» [23.03.2010][Other] Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học của YG
by kemy Sat 14 Jan 2012 - 17:29

» [Long fic] Tình yêu và thù hận [YG family]
by perry_hp90 Sat 14 Jan 2012 - 11:01

» Big Bang và các bài hát hay nhất thế giới của Big Bang
by luv_gd Sat 24 Dec 2011 - 21:43

» [Interview]Trả lời về vấn đề dancers của FC BIGBANG HP
by bigbang_g-dragon Sat 17 Dec 2011 - 17:21


You are not connected. Please login or register

[Tổng hợp] YG ~~ Yanggoon

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1forum [Tổng hợp] YG ~~ Yanggoon on Thu 18 Mar 2010 - 19:07

stonevipz

avatar
Mod
Mod
Yanggoon
Profile [ cái này xin ?c phép không trans ]
Real Name: Yang Hyun Suk (???)
Nicknames: Terminator, Yang Goon, Choonsam
Birthday: December 2, 1970
Bloodtype: A
Height: 5?11?/180cm
Weight: 67kg
Family: Parents, one older brother (Han Suk), one younger brother (Min Suk), both married. Min Suk takes care of a lot of the administration and finances at YG Entertainment.
Personality: Cheerful, lively and naive (according to his producees)
Education: Seoul Kyodong Elementary School, Joongdong Middle School, Gwangmyeong High School
Hobbies: Hunting, fishing, sleeping

Vào ??u nh?ng n?m 19, Yang Huyn Suk t?ng là 1 dancer cho m?t nhóm nh?c th?n t??ng tên là Park Nam Jung & Friends (???? ???), v à Seo Taiji mu?n nh?ng bài h?c nh?y t? ông – ?ó là cách h? g?p nhau . Taiji ?ã tr? m?t s? ti?n cho nh?ng bài h?c nh?ng Huyn Suk r?i ?i ngh?a v? quân s? tr??c khi Taiji có c? h?i tr? cho ông [ d?ch ?o?n này xong ch?ng hi?u gì c? ] . Trong quân ??i, Yang Hyun Suk ?ã ph?i ch?u trách nhi?m b?n t?a cho nh?ng ng??i quân s? ?óng quân ? biên gi?i. Ông là m?t tay súng tuy?t v?i, và v?n còn gi? m?t b? s?u t?p súng tr??ng và thích s?n b?n gà lôi.Tuy nhiên, ông ?ã ???c cho v? sau m?t n?m b?i tình tr?ng tim. Vào th?i th?i ?i?m ?ó, Taiji ?ã quy?t ??nh dành cho YHS m?t v? trí trong nhóm nh?c c?a ông ?y thay vì tr? ti?n.


Tên g?i bi?t danh “Yanggoon” (YG) ???c ??t cho ông b?i Seo Taiji. Khi Seo Taiji & Boys ?ang xúc ti?n ? Nh?t B?n m?i ng??i g?i Taiji là “Taiji-kun” nh?ng Hyun Suk và Juno ch? ???c nh?c ??n b?ng tên cu?i c?a h?. Vì th? Taiji b?t ??u g?i h? là “Yanggoon” và “Juno-hyung”. Nickname ???c ??t m?t cách hi?n nhiên.
Sau khi Seo Taiji & Boys tan rã vào n?m 1996, Hyun Suk ? LA m?t th?i gian và chuy?n t?i Guam và s?ng ? ?ó v?i Sean. ?ây là lúc ông quy?t ??nh ?ào t?o ngh? s?. Khi tìm ki?m m?t ng??i ??ng hành cho s? ra m?t c?a Sean, Hyun Suk nhìn th?y Jinu trên TV và nghe anh ?y hát và sau ?ó quy?t ??nh g?p và tuy?n d?ng anh ?y.

V?i Jinu, Sean và m?t ng??i nào ?ó tên James, Hyun Suk lên k? ho?ch b?t ??u m?t nhóm nh?c nh?y g?m 3 ng??i. H?c cùng nhau sáng tác n?hc và l?p k? ho?ch nh?ng vì v?n ?? v? visa, k? ho?ch ?ã không bao gi? th?c hi?n ???c, và thay vào ?ó Hyun Suk thành l?p Hyun Suk Entertainment và ?ào t?o nhóm nh?c ??u tiên c?a mình, Keep Six. Album ?ã không thành công, do ?ó nhóm n?hc này ?ã tan rã và Hyun Suk tr? l?i Suam ?? làm vi?c v?i Sean cho k? ho?ch ti?p theo c?a h?. Cu?i cùng ông ?y tuy?n d?ng Perry và ti?p t?c làm vi?c cho album ??u tiên c?a JinuSean. Hyun Entertainment ?ã tr? thành MF Entertainment vào tháng 5 n?m 1997 sau ?ó ???c ??i tên thành Yanggoon Entertainment vào tháng 3 n?m 1998 và cu?i cùng tr? thành YG Entertainment tháng 4 n?m 2001

Vào n?m 2003, sau s? thành công c?a album ??u tiên c?a Se7en, album h?u h?t là nh?c R&B, YG ?i vào quan h? ??i tác v?i th??ng hi?u R&B M-Boat. M-Boat ?ào t?o ngh? s? c?a h? (Wheesung, Big Mama and Gummy) và YG Entertainment phát hành albums. YG l?i d?ng ch? ??ng trong th? tr??ng R&B t? ?ó m? r?ng t? hip hop ??n hip hop và R&B và M-Boat l?i d?ng vi?c ?ã t?ng thêm vi?c qu?ng cáo và s? giúp ?? t? ??i ng? s?n xu?t c?a YG Entertainment. Quan h? ??i tác ch?m d?t vào n?m 2007 và nh?ng ngh? s? ph?i l?a ch?n gi?a vi?c ? l?i M-Boat hay ? l?i YG hay r?i ??n m?t công ty khác.
Ngoài vi?c s?n xu?t âm nh?c, YG b?t ??u xu?t ?n m?t t?p chí v? hip hop tên g?i là The Bounce vào tháng m??i n?m 1999. Nó nói v? nh?ng nét n?i b?t c?a nh?ng ngh? s? b?n ??a và qu?c t? và v?n hóa hip hop nói chung. Nó ch?m d?t vào n?m 2001.

Ông ?y [YHS] cho thành l?p câu lach b? NB vào n?m 2001, m? ??u b?ng m?t câu l?c b? ? Hongdae. Hi?n nay có 3 - m?t ? Hongdae, m?t ? Kangnam và m?t ? Apgujeong. ?ó là nh?ng câu l?c b? ???c chú ý nhi?u v?i nh?ng màn bi?u di?n ??c s?c b?i nh?ng ngh? s? hip hop m?i t?i th? 7. YG c?ng qu?n lí nh?ng chi nhánh Hàn Qu?c c?a câu l?c b? hip hop Nh?t B?n Harlem ? Hongdae và Kangnam
Là m?t CEO, Yang Hyun Suk c?ng ?? tâm nhi?u ??n công vi?c c?a m?t ngh? s? c?a mình. Ông ?y ch?p ?nh, vi?t bài hát và remix, s?p x?p nh?ng b?ng ghi âm, giúp ?? v? v? ??o ... v...v ... Ông ?y có quan h? t?t v?i nh?ng ngh? s? c?a mình và t?ng nói r?ng Perry và JinuSean gi?ng nh? nh?ng ng??i anh em c?a mình,

Nh?ng tin nh?n “chính th?c” trên website c?a YG thì dài và lan man, và ông ?y th??ng k?t thúc nh?ng tin nh?n ?u b?ng vi?c nói r?ng ông ?y m?t m?i, bây gi? là X gi? sáng và ông ?y nên ?i ng? bây gi?. Ông ?y s? d?ng nh?ng bi?u t??ng vui và m?t âm thanh thân thi?n và t? nhiên trong nh?ng tin nh?n c?a mình, th??ng b? sung chú thích cá nhân và nh?ng chuy?n v?t v? tình b?n c?a mình v?i m?i ng??i mà ông làm vi?c cùng h?n là nói chuy?n trên c??ng v? c?a m?t CEO. Ông ?y c?ng r?t trung th?uc v? nh?ng l?i l?m mà mình ?ã m?c ph?i và ?? nh?ng ng??i hâm m? bi?t m?t cách th?ng th?n ?ó là h??ng mà ông mu?n l?y làm th??ng hi?u [ ko hi?u l?m có th? mình d?ch nh?m ]

MV Nan Arayo c?a Se7en ???c quay film t?i Hyun Suk’s swanky monochrome apartment [ cái này th?c s? ko bik d?ch làm sao ], cái d?a trên BIGBANG documentary và nh?ng c?nh quay khác. we believe is on the upper floor of the studios’ building. [ b? t?c ~ ko bik d?ch ]

Hyun Suk có tính x?u là ng? r?t nhi?u. Ông ?y nói r?ng mình ng? kho?ng 10h m?t ?êm, b?i vì “ nh?ng ng??i ?àn ông ??p trai là nh?ng ng??i d?y mu?n” .T?t nói ng?ng và cách nói c?a ông ?y c?ng th?t ?áng x?u h? - Seo Taiji, m?t trong s? r?t nhi?u ng??i khác, có v? nh? r?t thích ch? gi?u ông ?y

------------------------------------------
Credit: Josh@ygbounce
V-trans by me

Picz reup by me
Take out with full credit please !

------------------------------------------
?ây là b?n ti?ng anh g?c m?i ng??i xem và cho í ki?n xem mình có d?ch sai ? ?âu ko , l?n ??u trans có sai sót gì xin ???c ch? b?o và l??ng th? !

In the early nineties, Hyun Suk used to be a dancer for an idol group called Park Nam Jung & Friends (???? ???), and Seo Taiji wanted dance lessons from him – that’s how they met. Taiji owed Hyun Suk some money for the lessons, but Hyun Suk left to do his military service before Taiji got a chance to pay him. In the army, Hyun Suk was in charge of sniping for the border garrisons. He was an excellent sniper, and still has a rifle collection and likes hunting pheasants. However, he was discharged after a year because of a heart condition. At that point, Taiji decided to offer him a place in his group instead of paying him back.
The nickname “Yanggoon” (YG) was given to him by Taiji. While Seo Taiji & Boys were promoting in Japan, everyone called Taiji “Taiji-kun”, but Hyun Suk and Juno were just referred to by their last names. So Taiji started calling them “Yanggoon” and “Juno-hyung”. The nickname stuck, obviously.
After Seo Taiji wa Aidul disbanded in 1996, Hyun Suk stayed in LA for a while, then went to Guam and lived there with Sean. This is when he decided to produce artists. While looking for a partner for Sean’s debut, Hyun Suk saw Jinu on television and heard him sing, then decided to meet up with him in LA and recruited him.
With Jinu, Sean and someone named James, Hyun Suk planned to start a three-man dance group. Together they composed music and planned, but due to visa problems, the plan never came through, and instead Hyun Suk founded Hyun Entertainment and produced his first group, Keep Six. The album wasn’t a success, so the group disbanded, and Hyun Suk went back to Guam to work with Sean on their next project. He ended up recruiting Perry and started working on Jinusean’s first album. Hyun Entertainment became MF Entertainment in May 1997, then was renamed Yanggoon Entertainment in March 1998 and finally became YG Entertainment in April 2001.
In 2003, after the success of Se7en’s first album, which was mostly R&B, YG entered a partnership with R&B label M-Boat. M-Boat produced their artists (Wheesung, Big Mama and Gummy) and YG Entertainment released the albums. YG benefitted by getting a foothold in the R&B market, thus expanding from hip-hop to hip-hop and R&B, and M-Boat benefitted by having added visibility and publicity, and help from YG Entertainment’s production team. The partnership ended in 2007 and artists had to choose between remaining with M-Boat, remaining with YG, or leaving for another company.
In addition to producing music, YG started publishing a hip-hop magazine called The Bounce in October 1999. It featured articles about local and international artists and hip-hop culture in general. It closed in 2001.
He established club NB in 2001, starting with one club in Hongdae. There are currently three – the one in Hongdae, one in Kangnam and one in Apgujeong. They’re highly-regarded hip-hop clubs and feature performances by hip-hop artists every Saturday night. YG also manages the Korean branches of Japanese hip-hop club Harlem in Hongdae and Kangnam.
For a CEO, Hyun Suk is pretty involved in his artists’s work. He does some photography, writes songs and remixes, arranges tracks, helps with choreographies, etc. He has a good relationship with his artists and has said that Perry and Jinusean are like brothers to him.
His “official” messages on the YG website are usually long and rambling, and he often ends them by saying that he’s tired, it’s X AM, and he should be in bed now. He uses emoticons and a friendly, casual tone in his messages, often adding personal notes and anecdotes about his friendship with the people he works with rather than speaking from just a CEO standpoint. He’s also very honest about the mistakes he makes and lets the fans know frankly in what direction he’d like to take the label.
Se7en’s Nan Arayo MV was filmed in Hyun Suk’s swanky monochrome apartment, which, based on the Big Bang documentary and other footage, we believe is on the upper floor of the studios’ building.
Hyun Suk is notorious for sleeping a lot. He says he sleeps about ten hours per night, because “handsome men are late risers.” His lisp and mannerisms also pretty infamous – Seo Taiji, among lots of other people, seems to love mocking him.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết